Ještě předloni bylo území v nivě říčky Kyjovky neprostupnou džunglí zarostlou invazními druhy rostlin. Loni ornitologové začali kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky. A napočítali 162 druhů.

Letos chce Jihomoravská pobočka ČSO péči o přírodně cenné území zefektivnit. Pomůže v tom tříletý grant z Norských fondů. „Mozaiková seč v kombinaci s pastvou podpoří například konipasy luční a bekasiny otavní. Vyřezáním náletových dřevin dojde k osvětlení zastíněných tůní, čímž podpoříme čírky modré a lžičáky pestré, ale také obojživelníky kuňku obecnou či ropuchu obecnou. Pastvou velkého skotu přilákáme například dudky chocholaté. Plánovaných opatření je celá řada a těžit z nich budou nejenom ptáci, ale i obojživelníci, hmyz a další živočišné druhy a rostliny,“ říká Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky ČSO.

V Ptačím parku Kosteliska se prolíná mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků, ale také suchých písčin. „Prostředí obdobného charakteru je nutné udržovat a pečovat o něj. Z pohledu ochrany přírody a krajiny má význam především kvůli velké druhové pestrosti. Ochranou přirozených mokřadů, a obnovou tradičního hospodaření se původně nehostinné území mění v mokřadní ráj pro ptáky a další živočichy,“ vysvětluje Čamlík.

K druhům, které na Kosteliskách hnízdí, patří bukač velký, bukáček malý, moudivláček lužní, čejka chocholatá či vodouš rudonohý. Pravidelně sem zaletují také vzácné pisily čáponohé. „V ptačím parku ale prozatím ještě nehnízdily. Věříme, že časem se to podaří. Opatření, která děláme, v tom mohou významně pomoci,“ doufá Čamlík.

Z vzácných druhů na Kosteliska aktuálně zaletují například volavky červené. Pozorovat lze i kolpíky bílé – brodivé ptáky, kteří jsou nezaměnitelní díky lžícovitě rozšířenému zobáku, díky kterému cedí potravu v mělkých vodách.

Prioritními druhy jsou na Kosteliskách ptáci, ale cílem je vytvářet vhodné podmínky i pro další druhy rostlin a živočichů. Ornitologové také plánují exkurze pro veřejnost. Pokračovat budou i výkupy dalších pozemků především z darů od veřejnosti. Bližší informace o Kosteliskách i o tom, jak je možné ptačí park podpořit naleznete na https://www.birdlife.cz/kosteliska/.

Další informace:

Ptačí park Kosteliska se rozprostírá v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Jedná se o velmi dynamické  prostředí, v minulosti tu byl několikrát rybník, mokřad, nivní louka a pole, některá vyvýšená místa jsou suchá a písčitá se zbytky pískomilné vegetace. Území spravuje Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické.